24 Eylül 2008 Çarşamba

RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ

RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

Bir tarafta maden arama ruhsatı sahibi ……………………………….; ................................................................. adresinde oturur, bu sözleşmede RUHSAT SAHİBİ olarak anılır. Diğer tarafta, bu arama ruhsatı üzerinde arama yaparak maden üretecek olan, ……………………..; ....................................................................adresinde faaliyet gösterir, bu sözleşmede İŞLETMECİ olarak anılır. Adres değişikliği bildirilmedikçe bu adreslere yapılmış tebligatlar geçerlidir.

Ruhsat sahibi ile İşletmecinin arasında aşağıdaki şartlarda bu rodövans sözleşmesi akdedilmiştir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Hukuku Ruhsat sahibinde kalmak kaydı ile ……………… uhdesinde bulunan ……………. İli, …………….. İlçesi, civarındaki ER:..................., Sicil:……………. no’lu maden arama ruhsatı sahibi ile bu ruhsatlı saha üzerinde çalışmak isteyen …………………….’ nun ruhsat sahasında tüm ruhsat koordinatları dahilinde ve bu ruhsatın Arama ve İşletme ruhsatı dönemlerinde bir başka deyişle tüm ruhsat hukuku süresince Devlet Hakkı Madencilik Fon İştirak Giderlerini ödemesi karşılığında rödovans karşılığı ………….. üretimi yapmasıdır. Sözleşme hükümlerine riayet şartı ile madenin saha sahibi adına, aranması, işletilmesi ve değerlendirilmesidir.

İş bu rödovans sözleşmesi tüm ruhsat alanını kapsamaktadır. Rödovans koordinatları verilecek işletme izin koordinatları dışına taşması durumunda Maden İşleri Genel Müdürlüğünün uyarısını beklemeden taraflarca yeni rödovans koordinatları bildirilecektir.

MADDE 3-İŞE BAŞLAMA

İşletmeci bu sözleşmenin Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onayladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde üretime başlamalıdır. Başlamadığı taktirde ruhsat sahibi rödevans sözleşmesini fesh edebilir.

MADDE 4-MADENİN İŞLETİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözleşme konusu sahada yapılacak arama ve işletme ve üretim faaliyetleri Maden Kanunu Tüzük ve Yönetmeliklerine, teknolojinin gereklerine uyarak işletilip değerlendirilmesidir. İşletmeci Firma atanmış olan fenni nezaretçinin talimatlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürecektir.

MADDE 5- RUHSAT SAHİBİ ADINA YAPILACAK İŞLER

3213 Sayılı Maden Kanununun ileride yapılacak mevzuat değişikliklerinin getireceği yükümlülükler ile saha sahibi tarafından tanzim ettirilecek ve ruhsat sahibine teslim edilecektir.
A) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere ruhsat sahibi tarafından yapılacak işler;

a) Devlete ait olan arazilerde gerekli işlemler yapılarak intifa hakkı alınması
b) Orman intifa hakkı alınması
c) Maden Kanununun ve ilgili tüm mevzuatın ön gördüğü bütün şartlardan olan ve işletmeci tarafından hazırlatılarak ruhsat sahibine verilen arama faaliyet raporları, ön işletme ve işletme projeleri, devlet hakkı, madencilik fon iştiraki ve bilançonun ilgili mercilere verilmesi.

B) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere İşletmeci tarafından yapılacak işler

a) Saha ile ilgili ………………. üretimi faaliyetlerinin devamı için her türlü alt yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi.
b) ……………….. üretim faaliyeti için arazi kiralanması
c) Sahada arama, dekapaj, istihsal gibi faaliyetler sırasında SSK ve İş kanununun gerektirdiği bütün yükümlülüklerinin bütün sorumlulukları işletmeciye ait olacaktır.


MADDE 6- İŞLETMECİ FİRMANIN YAPACAĞI İŞLER

a) Devlete ait arazilerde gerekli işlemlerin yapılarak irtifa hakkı alınması, özel şahıslardan arazilerin satın alınması ve kiralanması, kira ve ecri misillerin ödenmesi,

b) Saha ile ilgili ………………. üretim faaliyetinin devamı için ilgili diğer mevzuatın gerekli kıldığı her türlü işlemin yapılması ve masrafların ödenmesi.

MADDE 7- RUHSAT SAHİBİNİN MADEN SAHASINDA ÇALIŞMASI

Ruhsat sahibi, söz konusu maden sahasında çalışmayacaktır.

MADDE 8- İŞLETMECİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI

İşletmeci 3213 sayılı Maden Kanununa uygun olmayan faaliyetlerinden dolayı ruhsat sahibinin uğrayacağı her türlü ceza, zarar, gider, tazminatlar ve gelir mahrumiyetlerinden işletmeci tamamen sorumludur.

MADDE 9- DEVLET HAKKI VERGİLER VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER

İşletmeci, iş bu sözleşme konusu sahada gerçekleştireceği faaliyetler sonucunda 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ödemek zorunda olacağı Yıllık harçlar, Devlet hakkı, Madencilik fon iştirak bedeli, Belediye payı, vergi resim ve ruhsatla ilgili her türlü giderleri ödeyecek ve yıllık bilanço gibi yasal işlemleri yapmakla ve ruhsat sahibi adına yaptırmakla ve ilgili dairelere verilmek üzere ruhsat sahibine teslim etmekle ve ücretlerini ödemekle ile yükümlüdür.

MADDE 10- RÖDÖVANS SÜRESİ VE MİKTARLARI

Bu anlaşma halen yürürlükte olan …………………… nolu ruhsatın temdit edilen sürelerde dahil olmak üzere işletme ruhsat hukuku devam ettiği süredir. İşletmeci üretime 1 (bir) yıl ara verdiği taktirde sözleşme ruhsat sahibi tarafından fesh edilebilir. İşletmeci rödevans sahasından üreteceği manganezin %........’unu Ruhsat sahibine rödövans bedeli olarak vermeyi taahhüt eder. Manganezin rayiç bedelinde anlaşma olması halinde rödovans bedelini ruhsat sahibine nakit olarak da ödeyebilecektir. Rödovans teslimatları ocak sahasında aylık olarak yapılacaktır. Teslimatlar sevk fişi ile imza karşılığında yapılacak ve böylelikle ispatı mümkün olacaktır.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEPLER

Genel seferberlik, savaş hali, deprem, sel baskını aralıksız olarak çalışmayı engelleyecek yağış kar, sis ve benzer doğal afetler kanunsuz grevler işlerin dondurulmasını gerektiren hükümet tedbirleridir.

MADDE 12- İŞLETMECİNİN VEYA RUHSAT SAHİBİNİN ÖLÜMÜ

İşletmecinin veya ruhsat sahibinin ölümü halinde her iki tarafın mirasçıları sözleşme hükümleriyle aynı şekilde bağlıdırlar. Tamamen uymak zorundadırlar.

MADDE 13- RUHSATIN HUKUKU

Ruhsat sahibine bahse konu sahayı veya bir kısmını üçüncü şahıslara, işletmecinin rızasını almadan ruhsatı devredemez. İş bu sözleşme tek taraflı olarak fesh edilemez.

MADDE 14- İŞLETMECİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI

İşletmeci tahsis edilen alan içerisinde çalışmaya başlarken Vergi dairesi, SSK, Bölge Çalışma Müdürlüğü’nde gerekli izinleri alıp kendi adına müstakil işyeri açacaktır. Çalıştığı alanda işçiler ile ilgili SSK, Vergi daireleri, iş kanunu ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükler tümüyle işletmeciye aittir. İşletmeci, Fenni nezaretçi tayini ve ücretinin ödenmesi ve sevk fişi alınması ve düzenlenmesi, orman, hazine, çevre sağlığı gibi dairelere karşı her türlü yasal yükümlülükleri ruhsat sahibi adına eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Bu iş ve işlemlerin yapılmamasından yada eksik yapılmasından kaynaklanan her türlü ceza, faiz, gider, tazminat ve gelir kaybından işletmeci sorumludur. İşletmeci çalıştığı bu sahaya ait ÇED raporlarını almakla ve diğer mevzuat gereği her türlü yapılması gereken işleri ruhsat sahibi adına yapmakla ve yaptırmakla sorumludur.

MADDE 15- UYUŞMAZLIKLAR VE YETKİ

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlık halinde …………………… Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 16- SÖZLEŞMENİN AKDİ VE TESCİLİ

İş bu anlaşma 16 maddeden ibaret olup ......./....../ 2004 tarihinde .....................’ da 2 (iki) nüshası Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmek üzere 5 (beş) nüsha olarak hazırlanıp imzalanmıştır.RUHSAT SAHİBİ RÖDOVANSÇI (İŞLETMECİ)

……………………. ……………………………..

Hiç yorum yok: