24 Eylül 2008 Çarşamba

TEKNİK NEZARETÇİLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

(ÖRNEKtir)

TEKNİK NEZARETÇİLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ*


I. TARAFLAR
1) Ruhsat Sahibinin;
a) Adı ve Soyadı:
b) Adresi:
c) Telefon, E-Posta ve Sair İletişim Bilgileri:
2) Teknik Nezaretçinin;
a) Adı ve Soyadı:
b) Adresi:
c) Telefon, E-Posta ve Sair İletişim Bilgileri:
3) Madenin;
a) Cinsi:
b) Yeri:
c) Ruhsat Numarası:
Burada beyan edilen adres ve sair iletişim bilgileri tarafların resmi tebligat adresleri olup bu adreslere yapılan ihtar ve ihbarlar geçerlidir.
II. İŞİN KONUSU
İşbu sözleşme ile teknik nezaretçi maden mühendisi ruhsat sahibinin yukarıda cinsi, yeri ve ruhsat numarası verilen maden işletmesinde 5177 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 31. maddesinde öngörülen teknik nezaretçilik hizmetini bu sözleşmede öngörülen koşullarla ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğindeki düzenlemelere uygun olarak vermeyi, ruhsat sahibi de verilen hizmet karşılığında teknik nezaretçiye bu sözleşmede öngörülen ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
III. SÜRE
Sözleşmenin süresi ……. yıldır. Sürenin bitiminde tarafların yenileneme konusunda yazılı olarak anlaşamamaları halinde sözleşme kendiliğinden sona erer.
IV. ÜCRET
Teknik nezaretçilik hizmetine karşılık ruhsat sahibi teknik nezaretçiye aylık …………… YTL ücret ödeyecektir. Ücret net olup, KDV, stopaj vb. yasal yükümlülükler işverene aittir.
V. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Teknik nezaretçi, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi almak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullandırılmamasından Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 111/a maddesi gereğince ruhsat sahibi sorumludur.
2) Teknik nezaretçi, ruhsat sahasındaki faaliyet ve üretimleri en az onbeş(15) günde bir yerinde denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek, ruhsat sahibi de teknik nezaretçinin denetimini yapabilmesi için gerekli koşulları sağlamakla yükümlüdür.
3) İşyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bir durumun varlığını tespit etmesi ve hemen tedbir alınmasının mümkün olmadığını belirlemesi durumunda teknik nezaretçi, işletme faaliyetini tedbir alınıncaya kadar durdurur ve durumu ilgili kuruluşlara bildirir. Teknik nezaretçinin bu şekilde işletme faaliyetini durdurması, ruhsat sahibinin bu sözleşmeyi feshi ve teknik nezaretçiyi azli için haklı sebep oluşturmaz.
4) Teknik nezaretçinin denetlemeler için yapacağı yol, barınma, yemek vb. masraflar ruhsat sahibi tarafından karşılanır.
5) Teknik nezaretçi, tespit ettiği eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri işyerinde çalışanların görebileceği şekilde ilan etmekle ya da panoya asmakla yükümlüdür. Aynı zamanda noter onaylı teknik nezaretçi defterine rapor ederek durumu ve önerilerini ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksaklıklar ile öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, teknik nezaret defterinin işletmede muhafazasından ve teknik nezaretçinin tespit edip deftere işlediği eksiklik ve aksaklıklara ilişkin tedbirlerin alınmamasından ruhsat sahibi sorumludur.
6) Teknik nezaretçinin gerekçesiz olarak veya haksız bir gerekçe ile azledilmesi ya da ücretinin ödenmemesi, sahaya götürülmemesi, sahada inceleme yapmasına izin verilmemesi, yapacağı incelemeler neticesinde getireceği önerilere uyulmaması vb. nedenlerle istifası halinde ruhsat sahibinin sözleşme süresi sonuna kadar nezaretçiye ödemeyi taahhüt ettiği ücret muaccel hale gelir.
VI. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda ……………………… mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme …/…/….. günü iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

Teknik Nezaretçi Ruhsat Sahibi

*Tavsiye niteliğindedir

Hiç yorum yok: